دانلود طرح توجیهی و بیزینس پلن تولید صنایع غذایی بر پایه بیو تکنولوژی

هدف از تدوین طرح توجیهی :

در مطالعات طرح توجیهی، طرح از ديدگاه بازار، فني مالي اقتصادي طرح مورد بررسي قرار گرفته و نتايج حاصل از آن به عنوان مبنايي جهت تصميم گيري سرمايه گذار جهت اجرا يا عدم اجراي طرح توسعه مورد استفاده قرار مي گيرد.

در اين گزارشات (طرح توجیهی) وضعیت  اقتصادی، سیاسی و صنعتی طرح مورد مطالعه قرار گرفته سپس مطالعات فني در خصوص هزینه‌های کارکردی تولید محصولات بررسي شده و در نهايت ظرفيت‌هاي اقتصادي، ميزان سرمايه گذاري ثابت و در گردش مورد نياز براي اجراي طرح‌های مورد نظر برآورد شده تا با استفاده از آن سرمايه گذار محترم بتواند کليه اطلاعات مورد نياز را کسب و درجهت انجام سرمايه گذاري اقتصادي با ديدگاه باز اقدام نمايند.

خلاصه ای از طرح توجیهی :

ظرفیت پبشنهادی طرح : ۱۰۰۰ تن در سال

عمده مواد اولیه مصرفی : ذرت

کاربرد های متداول محصول : تولید دکستروز ، دکسترین ، گلوکز مایع و سایر انواع سیروپ

مدت زمان ساخت : ۱۹ ماه

دوره بازگشت سرمایه : ۲٫۶ سال

زمین مورد نیاز : ۵۰۰۰ متر مربع

رویکرد اقتصادی : با توجه به موفعیت مناسب منطقه جهت کشت ذرت و همچنین توسعه موارد کاربرد نشاسته در صنایع غذایی و حتی صنایع دیگر ، تولید نشاسته با کیفیت با استفاده از بیو تکنولوژی ( تغییر خواص بری ایجاد بازار های جدید ) صرفه اقتصادی قابل قبولی خواهد داشت.

امروزه کمتر کسی در جوامع علمی وجود دارد که به اهمیت بیوتکنولوژي و تأثیر آن بر روي زمینه هاي مختلف آگاهی نداشته باشد. دانشی که محور پیشرفت و توسعه در بسیاري از کشورها گردیده است و سبب ایجاد تحولات عظیمی در بخشهاي پزشکی، داروسازي، کشاورزي، صنعت و معدن و غیره شده است. بیوتکنولوژي در بخش کشاورزي که تأمین کننده نیاز غذایی بشر از هزاران سال پیش تاکنون بوده است تأثیر مهم عمیق داشته است تا آنچه واقعا بشر خواهان آن است را براي وي تأمین نماید. صنایع غذایی که آخرین حلقه زنجیره بخش کشاورزي می باشد. یکی از مستعدترین زمینه هاي حضور و فعالیت بیوتکنولوژي می باشد زیرا این صنعت براي بر آورده ساختن نیازهاي غذایی سالم ، ارزان، بهداشتی و کافی براي جمعیت کنونی و آینده نیاز به روشهاي جدید، سریع و کاربردي تر دارد که می تواند آنها را در دنیاي بیوتکنولوژي بیابد. در این طرح سعی گردیده است نقش هایی از بیوتکنولوژي در صنایع غذایی که شامل نقش مهندسی ژنتیک و DNA ی نو ترکیب در صنایع غذایی، جنبه هاي مختلف صنایع غذایی که شامل نقش مهندسی ژنتیک و استفاده از میکروارگانیسم ها براي تولید مواد غذایی از قبیل اسیدهاي آمینه، افزودنیهاي غذایی، طعم دهنده ها، ویتامین ها، پروتئین میکروبی و غیره، تأثیر بیوتکنولوژي بر روي کیفیت غذایی، روشهاي تشخیص سریع میکروبهاي بیماریزاي غذایی، ایمنی غذایی و مدیریت مواد زائد و… به طور کلی اشاره گردیده و در نهایت به بررسی تولید نشاسته از ذرت به عنوان مهمترین پلی ساکارید مورد استفاده در صنایع غذایی پرداخته شده است .

جمعیت جهان با سرعتی باور نکردنی در حال افزایش است مسلماً تأمین نیازهاي بشر در آینده یکی از مهمترین مسائل و معضلات مسئولین اجرائی در کشورهاي در حال توسعه خواهد بود قطعاً بهینه سازي شاخص هاي اصلی براي افزایش کمی وکیفی محصولات کشاورزي را باید  به عنوان یکی از راهکارهاي اصلی مد نظر داشت، سرمایه گذاریها و تحقیقات بدون وقفه در زمنیه هاي مختلف در جهت تداوم و افزایش تسلط کشورهاي صنعتی بر سرنوشت غذا، دارو و دیگر امور زندگی انسانهاي جهان سوم هست. اهمیت این سرمایه گذاري ها را نیز می توان افزایش جمعیت در کره زمین و نیاز روز افزون بازار جهانی به غذا دانست در این بین محصولات بیوتکنولوژي در کشورهاي پیشرفته موجب نابسامانی و رکود بازار تولید سنتی کشورهاي در حال توسعه می گردد. اطلاعات جهانی نیز بیانگر این موضوع است که صاحبان صنایع چند ملیتی در زمینه کشاورزي و منابع طبیعی کارخانه هاي سنتی خود را به بهاي گزاف به کشورهاي جهان سوم فروخته و خود درصدد پایه گذاري کارخانجات جدید و سودآوري در زمینه بیوتکنولوژي هستند. صنایع غذایی یکی از مهمترین اجزاي بخش کشاورزي، نقش مهم و ارزنده اي در تأمین غذاهاي سالم، بهداشتی، ارزان وکافی براي نسل حاضر و آینده از طریق فن آوري ها و دستاوردهاي بیوتکنولوژي دارد لذا توجه به این بخش به علت اینکه پیشرفت سریع بیوتکنولوژي چهره جهان را در قرن آینده دگرگون خواهد کرد و صنایع غذایی و کشاورزي نیز شدیداً تحت تأثیر این تکنولوژي هستند امري ضروري است لذا باید زمینه هاي حضور بیوتکنولوژي در بخش صنایع غذایی و تأثیر آن بر روي کمیت و کیفیت محصولات غذایی مورد توجه کارشناسان و متخصصان غذایی قرار گیرد.

تاریخچه بیو تکنولوژی :

بیوتکنولوژي ریشه در تاریخ داشته و سابقه استفاده ازمیکروارگانیسمها براي تولید موادخوراکی نظیر سرکه ، ماست و پنیر به سالها پیش بر می گردد..در تقسیم بندي زمانی ، می توان سه دوره براي تکامل بیوتکنولوژي قائل شد.
-۱- دورة تاریخی که بشر با استفاده ناخودآگاه از فرآیندهاي زیستی به تولید محصولات تخمیري مانند نان ،الکل، لبنیات و سرکه می پرداخت . در شش هزار سال قبل از میلاد مسیح ،سومریان و بابلیها از مخمرها در مشروب سازي استفاده کردند . مصریها در چهار هزار سال قبل با کمک مخمر و خمیر مایه نان می پختند . در این دوران فرآیندهاي ساده و اولیه بیوتکنولوژي و بویژه تخمیر توسط انسان بکار گرفته میشد.
-۲- دوره اولیه قرن حاضر که با استفاده آگاهانه از تکنیکها ي تخمیر و کشت میکروارگانیسم هادر محیط هاي مناسب و متعاقباً استفاده از فرمانتورها در تولید آنتی بیوتیکها، آنزیمها، موادشیمیائی آلی و سایر ترکیبات ، بشر به گسترش این علم مبادر ت ورزید .در آن دوره این بخش از علم نام میکروبیولوژي صنعتی بخود گرفت و هم اکنون نیز روند استفاده از این فرآیندها درزندگی انسان ادامه دارد . لیکن پیش بینی می شود به تدریج با استفاده از تکنیکهاي بیوتکنولوژي نوین بسیاري از فرآیندهاي فوق نیز تحت تأثیر قرار گرفته و به سمت بهبودي وکارآمدي بیشتر تغییر پیدا کنند.
-۳- دوره نوین بیوتکنولوژي که با کمک علم ژنتیک درحال ایجاد تحول در زندگی بشر است بیوتکنولوژي نوین مدتی است که روبه توسعه گذاشته و روز بروز دامنه وسعت بیشتري به خود می گیرد .این دوره زمانی از سال ١٩٧۶ با انتقال ژنهایی از یک میکروارگانیسم به  میکروارگانیسم دیگر آغاز شد . تا قبل از آن دانشمندان در فرآیندهاي بیوتکنولوژي ازخصوصیات طبیعی و ذاتی میکروارگانیزمها استفاده می کردند لیکن در اثر پیشرفت درزیست شناسی مولکولی وژنتیک و شناخت عمیق تر اجزاء ومکانیسم هاي سلولی ومولکولی متخصصین علوم زیستی توانستند به اصلاح و تغییر خصوصیات میکروارگانیزمها بپردازند ومیکروارگانیزمهایی باخصوصیات جدید بوجود آوردند تا با استفاده از آنها بتوان ترکیبات جدیدرا بامقادیر بیشتر و کارائی بالاتر تولید کنند.

سر فصل های طرح توجیهی :

چکیده

مقدمه

معرفی محصول

نام و کد آیسیک محصول

شماره تعرفه گمرکی

شرایط واردات و صادرات

بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی

بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

توضیح موارد مصرف و کاربرد

بررسی کالا های جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز

وضعیت عرضه و تقاضا

بررسی نیاز به محصول

اطلاعات مربوط به سرمایه های ثابت طرح

تمامی هزینه های طرح ( شامل هزینه های ثابت و جاری طرح )

میزان مواد اولیه مورد نیاز سالانه و محل تامین

پیشنهاد منطفه مناسب برای اجرای طرح

وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال

وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی

تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهائی در مورد احداث واحد های جدید

و…

ادامه در فایل طرخ توجیهی

 

تعداد صفحات فایل طرح توجیهی : ۱۳۸ صفحه

تعداد نپرسنل در دوران بهره برداری : ۳۸ نفر

تعداد نفرات اشتغال زایی شده غیر مستقیم : ۲۰۰۰ نفر

نوع فرمت فایل طرح توجیهی : PDF

 

جهت ذخیره سازی و دانلود طرح توجیهی و بیزینس پلن تولید صنایع غذایی بر پایه بیو تکنولوژی از لینک زیر استفاده کنید.

IRT 45,000 – خرید

به دلیل متغیر بودن قیمت ها بعد از دانلود فایل طرح توجیهی و امکان سنجی  قیمت های آن را بروز نمایید.

جهت آگاهی از کد های تخفیف ، سایت ما را در اینستاگرام دنبال کنید و طرح خود را با قیمت کمتری تهیه کنید .

اینستاگرام سایت طرح توجیهی(جهت عضویت کلیک کنید)

طرح توجیهی که در بالا آمده است برای نیازهای زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

درس کارآفرینی و کاربینی در دانشگاه ها و دانشکده ها(علمی کاربردی ، دولتی، پیام نور، غیر انتفاعی و آزاد)

گرفتن وام و تسهیلات بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق کارآفرینی امید

گرفتن وام از سامانه مشاغل خانگی

گرفتن وام و تسهیلات از سامانه کارا

گرفتن وام و تسهیلات از وزارت تعاون

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات و وام بنگاه های زود بازده ایران

گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

و مشاوره گرفتن درباره راه اندازی این شغل …..

 

در صورت عدم رضایت از طرح توجیهی به FREEBP.IR@GMAIL.COM پیام دهید یا در قسمت نظرات همین مطلب مشکل خود را بنویسید:

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *