دانلود طرح توجیهی پرورش بره پرواری

دانلود طرح توجیهی بره پرواری

نیاز انسان به پروتئین موجب شده است که دامهای اهلی توسط بشر نگهداری و پرورش یافته و بخشی از نیاز غذایی وی را تامین نمایند. گر چه در سالهای اخیر جایگزین های برای گوشت قرمز معرفی شده و لیکن طعم و مزه گوشت کماکان این محصول را بدون رقیب نگهداشته است. با عنایت به اینکه جمیعت دامی یک کشور سرمایه ملی محسوب می گردد.