دانلود طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولیدفیلم وکیسه پلاستیکی(cpp)

دانلود طرح توجیهی

عبارت فيلم به لايه نازكي از ماده اطلاق مي شود كه داراي پيوستگي منظم و با قابليت انعطاف بالا مي باشد.
يك فيلم ممكن است داراي يك يا چند لايه از مواد مختلف باشد. ضخامت فيلم ها متغير است و از mm ٥/٠ تا mm ١ مي تواند باشد.
خصوصيات فيلم هاي مختلف بيشتر به ماده سازنده آن وابسته است البته اثر مواد افزودني و بهبود دهنده ها نيز در خصوصيات اين فيلم ها بيتاثير نمي باشد