چطور کارخانه روغن کشی تاسیس کنیم؟ (طرح توجیهی روغن کشی از دانه های روغنی)

روغن کشی از دانه های روغنی شغلی است که این روزه سود دهی بسیار بالایی دارد و هر روز استفاده از روغن های مختلف در جامعه بیشتر می شود.

دانلود طرح توجیهی تولید خمیر فلاف یا الیاف بلند

طرح توجیهی تولید خمیر فلاف برای پوشک

خمیر فلاف یا الیفا بلند عمداً برای تهیه پوشک بچه و نوار بهداشتی می باشد . در حال حاضر قسمت عمده خمیر فلاف مورد مصرف کشور از طریق واردات تدارک می شود.