دانلود طرح احداث کارخانه فرآوری محصولات باغی (کمپوت، آبمیوه، کنسانتره و نکتار )

طرح توجیهی 98

خانه های کوچک انسانهای مشغول فرصت های کوتاه و زندگی سریع و پرشتاب مشخصات اصلی زندگی امروز است دیگر نه می توان و نه باید که مواد غذایی را به روش سنتی نگهداری کرد. استفاده از غذایی آماده و بسته بندی شده علاوه بر هماهنگی با نیازهای عصر حاضر بهداشتی و اقتصادی نیز بهتر از آماده سازی ونگهداری سنتی است. در بین انواع روشهای نگهداری روش کنسرو و کمپوت در قوطی فلزی بدلایلی بهترین روشی است که در کشورهای مختلف جهان مورد استفاده قرار می گیرد غذای بسته بندی شده در حالت قوطی فلزی ، بدلیل عدم مجاورت طولانی با هوای آزاد و استفاده از مواد نگهدارنده حالت طبیعی خود را حفظ نموده و بویژه ویتامین ها ومواد معدنی به صورت کامل محفوظ می ماند.